Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeenheden
De verkoopovereenkomst komt tot stand bij de ondertekening van de offerte. De koper geniet van de wettelijke garantie zoals bepaald in art. 1649bis tot en met 1649octies B.Wb
Elk gebrek aan overeenstemming, waarvan in bovenvermelde artikelen sprake, moet binnen een termijn van twee maanden na kennisname van het gebrek door de klant, aan de verkoper worden medegedeeld.
De verkoopovereenkomst is opgemaakt in de veronderstelling dat de werken in één fase zullen gebeuren, tenzij anders vermeld. Bij latere opdeling van de werken in verschillende fases op vraag van de koper kan een supplement aangerekend worden.

Artikel 2. Leveringstermijn
Een bedongen leveringstermijn, uitgedrukt in werkweken, vangt pas aan op het moment dat de koper alle noodzakelijke technische gegevens omtrent het product en de maatvoering aan de verkoper bezorgd heeft en de voorschotfactuur volstort is. Uitstel van levering en betaling omtrent een overeengekomen leveringsdatum is onmogelijk, dit om administratieve, technische, maar vooral financiële redenen. Indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd, zullen de leveringstermijnen geschorst worden. De verkoper heeft tevens het recht om de leverings- en plaatsingsdagen, zolang deze binnen de overeengekomen termijnen blijven, te wijzigen.

Artikel 3. Eigendomsoverdracht en terugvordering
Alle bestelde of verkochte goederen, producten of artikelen blijven steeds eigendom van De Boever & Zn BV tot na volledig betaling ervan. Bij gedeeltelijke of gehele wanbetaling of na het verstrijken van de overeengekomen
betalingstermijn, of in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de medecontractant, klant of opdrachtgever, kunnen alle goederen, producten of artikelen op eender welk ogenblijk integraal teruggenomen worden door De Boever & Zn BV
waarbij de medecontractant, klant of opdrachtgever de kosten voor deze terugname verschuldigd zal zijn, verhoogd met de schadevergoeding zoals voorzien in de artikelen 10 en 11.

Artikel 4. Schadebeding
Indien de overeenkomst door de koper éénzijdig algeheel of deels verbroken of geannuleerd wordt zal hij de verkoper integraal schadeloos moeten stellen. Wanneer de verbreking en/of annulering door de koper meer dan 10 weken verwijderd is van de bedongen leveringstermijn, bedraagt de schadevergoeding 30% van de koopsom exclusief BTW. De integrale koopsom is verschuldigd door de koper wanneer hij de overeenkomst annuleert of verbreekt en de goederen in productie werden genomen.

Artikel 5. Schade bij plaatsing
De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ontstaan door verwijdering en afbraak. Indien deze gevolgschade onvermijdelijk is en inherent aan de vervanging. Op eigen kosten en risico draagt de koper zorg voor voorafgaandelijke ontruiming, zorgvuldig afdekken en/of opbergen van de lokalen,aanwezige goederen,meubelenenhuisraadindelokalenwaarindewerkenzullenuitgevoerdworden. Gordijnen, Gordijnrails/systemen dienen door de koper verwijderd te worden wanneer er een plaatsing of dienst na verkoopt is.
De koper verklaart uitdrukkelijk de verkoper desgevallend algeheel te vrijwaren zo er toch schade zou berokkend worden. Bij hergebruik van bestaande marmeren tabletten kunnen wij nooit verantwoordelijk worden gesteld dat de oude venstertablet scheurt, breekt door onzichtbare bouwkundige plaatsing van vroeger (b.v. oude raamanker onder de oude venstertablet.)

Artikel 6.Verplichtingen van de opdrachtgever
De koper zal, op zijn kosten, zorgen voor alle nutsvoorzieningen (elektriciteit, water en verlichting) die nodig zijn om de werken te kunnen uitvoeren, alsmede voor een goede toegankelijkheid van de werken en de nodige parkeerruimte. Tijdens de werken zal de koper minstens één maal per dag aanwezig en tevens bij start en einde der werken, zodoende dat eventuele opmerkingen/wensen vooraf besproken kunnen worden.

Artikel 7. Bijzondere voorwaarden
Ingeval er bij de overeenkomst sprake is van een cilinderkaart, wordt deze tijdens de 1e dag van de plaatsing aan de koper overhandigd en het bewaren hiervan is vanaf dan zijn verantwoordelijkheid. Verlies van deze kaart kan niet ten laste van de verkoper gelegd worden. De eventueel voorziene binnen afwerking wordt schilders klaar afgeleverd. Schuur-, opstop- en opspuitwerken zijn niet inbegrepen in deze afwerking. Indien de koper kiest om zonder ventilatieroosters te werken, kan de eventuele boete niet ten laste van de verkoper worden gelegd.

Artikel 8. Offertes
Al onze aanbiedingen en offertes zijn enkel en alleen informatief en kunnen niet als bindend beschouwd worden. Deze zijn gebaseerd op de thans geleende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt De Boever & Zn BV het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Tenzij anders vermeld is een offerte slecht geldig gedurende 30 dagen. Indien de koper een verzekeringsbewijs voor 10 jarige aansprakelijkheid volgens wet Peeters-Borsus nodig heeft dan is deze niet in de prijs inbegrepen. De meerprijs hiervan dient door de koper extra betaald te worden.

Artikel 9. Extra info
Het type raam wordt bepaald door de vleugel die u gekozen heeft, bij vaste ramen is dit niet van toepassing want dan is er alleen een kader en geen vleugel. Bij definitieve opmeting dienen alle raamopeningen gemaakt te zijn en de dorpels in arduin correct geplaatst te zijn. Indien de arduindorpels niet correct geplaats zijn, volgens ons voorgelede dorpelsituaties kan hier een meerkost aangerekend worden voor vertraging van de werken. De koper is verantwoordelijk om indien nodig de dorpel opnieuw te plaatsen.
Datum van opmeting dient tijdig vastgelegd te worden door klant, architect, werfopvolger.
Indien wij de opmeting niet volledig kunnen uitvoeren op de afgesproken data word er een extra forfait van € 100 Excl. BTW aangerekend. Levertermijnen bedraagt 10 à 16 werkweken na definitieve opmeting. Elke aanpassing die na de definitieve opmeting wordt gemaakt brengt vertraging en eventuele extra kosten met zich mee. De Boever & Zn BV kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor deze vertraging. Indien wij niet zelf de ramen kunnen opmeten dan dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de afmeting van de ramen maar gaan wij voort op de getekende volledige schets van de koper. De klant zal uiterlijk bij definitieve opmeting spontaan het EPB verslag overhandigen met het correcte plan voor verluchtingsroosters.

Artikel 10. Glas
Elke klacht van welke aard dan ook, moet worden ingediend binnen de 5 werkdagen. De klacht is enkel van toepassing als deze valt onder de aanvaarbaarheidscriteria.
Aanvaarbaarheidscriteria voor gebreken:
tenzij anders vermeld, zijn de controlevoorwaarden van de beglazing als volgt:
- Diffuus daglicht: Daglicht zonder rechtstreekse inval van zonlicht en onder een gelijkmatig bewolkte hemel. - Waarneming:
* in doorzicht: gezien van binnen naar buiten op een afstand van minstens 2m
* in reflectie: gezien van buiten en vanop een afstand van minstens 3m.

- De observatie bekijkt het glas onder een hoek van maximum 30° t.o.v. het loodrecht aanzicht. Tijdens de observatie zijn geen bewegingen toegestaan. De beglazing mag niet langer dan 20 seconden bekeken worden. De aandacht van de observator mag, op welke manier dan ook, niet naar een vermeende fout afgeleid worden door een merkteken.

Image

De maximale termijn om een klacht in te dienen voor alle gebreken aan de binnenkant van de beglazing bedraagt 3 maanden bij renovatieproject en 6 maanden bij nieuwbouw. Indien het om een gegronde klacht gaat en er een nieuwe beglazing moet worden geproduceerd, dan gebeurt dit met spoed zonder extra kosten. Gelieve de beglazing terug te sturen, zodat wij het probleem kunnen analyseren. Indien u wenst dat onze technicus ter plaatse komt, zal De Boever & Zn BV dit binnen 5 werkdagen inplannen (op voorwaarde dat de eindklant in deze periode beschikbaar is) en 7 werkdagen na het bezoek word het rapport opgestuurd. Al blijkt dat de klacht ongegrond is dan word een verplaatsingskost aangerekend van € 150 excl. BTW. Eventuele kosten die voortvloeien uit de vervanging van een aantal glaspartijen zijn deze niet ten laste van De Boever & Zn BV.
De garantie op de isolerende beglazing bedraagt maximaal tien jaar. Het betreft hier alleen een garantie op dichtheid van de ramen.
Bvba De Boever & Zn wijst de koper altijd op de Norm NBN S 23-002. Indien hiervan word afgeweken op vraag van de koper dan kan De Boever & Zn BV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden en wordt de koper hiervoor aansprakelijk gesteld.

Artikel 11. Uitbraak door klant
Indien de koper beslist om zelf de uitbraak te doen, dan neemt hij ook deze volledige uitbraak voor zijn eigen rekening d.w.z. dat de raamopeningen plaatsklaar moeten zijn, dat de slagen zijn uitgekuist, de oude voegen zijn verwijderd en dat alle afval verwijderd is bij de te plaatsen opening. Indien de openingen niet plaatsklaar zijn gemaakt zoals bij de overeenkomst zal er een meerprijs worden aangerekend van €35,00 excl. btw per positie.
Indien de afval dient mee genomen te worden door De Boever & Zn BV dan dient de koper de afval tot aan de aanhangwagen te brengen.

Artikel 12. Betaling
Facturen zijn contant betaalbaar, uiterlijk binnen de zeven dagen na factuurdatum, op de zetel van de vennootschap of op het leveringsadres en dit volgens vermelding op de verkoopovereenkomst: zijnde 30% voorschot bij bestelling, 60% voor plaatsing en een saldo van 10 % na afwerking door onze diensten.
“Betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via Arbitrage, conform het werkingsreglement van de vzw Europees Arbitrage Instituut, met zetel te 1060 Sint-Gilis, Bosniestraat 3.
www.europeesarbitrageinstituutvzw.be Deze clausule vervangt alle andere tegenstrijdige clausules”.